Instrukcja stosowania mikrocementu Perfect

Instrukcja stosowania mikrocementu Perfect

Zaprawa naprawcza Perfect + Grunt szczepny Perfect + Mikrocement Perfect + Emulsja gruntująca Perfect + Lakier dwuskładnikowy PUR Mat/Połysk Perfect

System Mikrocement Perfect to dekoracyjna, biała lub kolorowa, mikrozaprawa na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne – podłogi, ściany, sufity oraz elementy małej architektury. Powłoka po wykonaniu daje wykończenie bez spoin i łączeń a ich czyszczenie i konserwacja są bardzo łatwe.

Funkcjonalność oraz niespotykany wygląd sprawiają, że idealnie nadaje się do mieszkań, domów, sklepów, wystaw, hoteli i lokali gastronomicznych.

Sposób użycia mikrocementu.

1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu, pozostałości zapraw i innych.

2. Uzupełnienie ubytków i pęknięć w podłożu za pomocą zaprawy naprawczej Perfect. 

3. Gruntowanie podłoża gruntem szczepnym Perfect

Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Mikrocementu.

Podłoże powinno być dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, mleczka wapiennego, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zabrudzeń. Resztki starych powłok można usunąć poprzez śrutowanie lub szlifowanie. W przypadku nierównego lub niejednorodnego podłoża należy je zeszlifować lub wyrównać za pomocą wylewek samorozlewnych. Ubytki w podłożu należy wypełnić masą naprawczą.

Przed zagruntowaniem zalecamy lekkie przeszlifowanie podłoża papierem o gradacji 24 do 40 lub tarczami diamentowymi, a następnie staranne odkurzenie.

Przed gruntowaniem należy starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu, gdyż po wyschnięciu grunt może być trudny do usunięcia.

Grunt sczepny jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Grunt sczepny nanosimy na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.

Czas schnięcia Gruntu sczepnego od 2 do 6 godzin.

Zużycie ok. 0,1 – 0,2 kg/m2 na 1 warstwę (5 – 10 m2/1 kg gruntu).

Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu, przed zaschnięciem gruntu.

4. Aplikacja pierwszej warstwy mikrocementu

Po całkowitym wyschnięciu gruntu szczepnego, nanosimy pierwszą warstwę mikrocementu, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą.

Mikrocement dostarczany jest w opakowaniach gotowych do użycia. Po otwarciu produkt mieszamy wiertarką wolnoobrotową. Do aplikacji używamy nierdzewnych pacek stalowych.

Mikrocement nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą w różnych kierunkach w zależności od oczekiwanego efektu. Kolejne partie materiału nakładamy metodą mokre na mokre, przesuwając się od okien w kierunku wyjścia. Nie stosować przerw roboczych podczas nakładania mikrocementu. Grubość pierwszej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.

Podczas aplikacji i wysychania mikrocementu powinno się unikać prac, które powodują powstawanie pyłu i kurzu.

Po wyschnięciu, ok. 4 – 6 godzin, można przystąpić do szlifowania międzywarstwowego.

5. Szlifowanie międzywarstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego Mikrocementu, zebrania naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową.

Używamy do tego celu szlifierki mechanicznej lub wykonujemy ręcznie. Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 40 do 60 lub pady diamentowe, w zależności od pożądanego efektu. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji papieru ściernego.

6. Aplikacja warstwy wykończeniowej

Przed nałożeniem warstwy końcowej, całość powierzchni dokładnie czyścimy z pyłu po szlifowaniu. Zalecamy stosowanie folii ochronnej na obuwie, aby nie zabrudzić posadzki podczas dalszych prac.

Sposób aplikacji jest analogiczny, jak w aplikacji pierwszej warstwy. Stosujemy taką samą technikę, narzędzia i nakładamy podobną grubość warstwy – max. 1 mm. Po wyschnięciu, ok. 4 – 6 godzin, można przystąpić do szlifowania końcowego.

7. Szlifowanie końcowe

Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu międzywarstwowym.

Po wyschnięciu warstwy wykończeniowej, powierzchnię należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, używając do tego celu papieru ściernego lub padów diamentowych o gradacji od 80 do 180, w zależności od pożądanego efektu. Po wyszlifowaniu, dokładnie czyścimy i przecieramy powierzchnię lekko wilgotną szmatką.

Po całkowitym wyschnięciu, ok. 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy, można przystąpić do zabezpieczania powierzchni lakierem.

8. Gruntowanie mikrocementu emulsją gruntującą Perfect.

9. Końcowe zabezpieczenie powierzchni ldwuskładnikowym akierem PUR Perfect 

Powierzchnia musi być idealnie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu, wosków i olejów.

Puszkę z lakierem poliuretanowym PUR Perfect Mat lub Połysk (składnik A) dobrze wymieszać i dodać całą zawartość utwardzacza (składnik B) i dokładnie wymieszać. Zostawić otwarty pojemnik na ok. 10 min., następnie ponownie wymieszać. Lakier nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosia 8 mm. Zużycie 0,1 – 0,2 litra/m2 na jedną warstwę (5 – 10 m2/1 kg lakieru). Druga warstwa Lakieru MIXBMC może być aplikowana po 6 – 8 godzinach bez konieczności szlifowania lub po 12 do 24 h, po przeszlifowaniem powierzchni papierem ściernym o gradacji 220. Całkowite wysychanie lakieru trwa ok. 12 godzin. Pełne utwardzenie i odporność na działanie wody po 7 dniach. Wysoka wilgotność, niska temperatura i słaba wentylacja mogą wydłużyć podany czas.

Dodatkowe informacje

• Pace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska lub wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wpływać na czas schnięcia mikrocementu i lakieru.

• Narzędzia malarskie po zakończeniu prac umyć w wodzie z dodatkiem detergentu, niezwłocznie po użyciu.

• Grunt: limit zawartości LZO (kat. A/g/FW) 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.

Mikrocement: limit zawartości LZO (kat. A/i/FW) 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.

Lakier MIXBMC: limit zawartości LZO (kat. A/j/FW) 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.

• EUH 208: Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

• EUH 210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

• Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.

• Chronić przed zamrożeniem.

Opakowanie:

Grunt: butelka 1 litr

Mikrocement: wiadro 10 litrów – 15 kg

Lakier MIXBMC: składniki A – puszka 800ml + składnik B puszka 150 ml

Mniejsze opakowania na życzenie klienta.

Transport i przechowywanie: przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +40oC.

Okres trwałości: 36 miesięcy.